Regulamin

 

 

REGULAMIN „VII PRASKA DYCHA”

 

 1. CEL IMPREZY
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Running Consulting Mariusz Giżyński i Kuba Wiśniewski PR.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 1. Bieg odbędzie się dnia 26.10.2014 r. w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Biuro zawodów w dniu biegu usytuowane jest na terenie Parku Skaryszewskiego w okolicach obiektów KS Drukarz Warszawa.
 2. Biuro zawodów w dniu biegu pracować będzie od godziny 9:00 do 11:45, wcześniej: w dniach 23-24.10.2014 w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a.
 3. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla uczestników odbędą się około godziny 13.30.
 4. Długość trasy wynosi: 10 000 m (100 % nawierzchnia asfaltowa). Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – 4 duże pętle w Parku Skaryszewskim.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Szczegółowy opis miejsca imprezy znajduje się na stronie internetowej www.praskadycha.pl.

 

 1. KONKURENCJE VII Praska Dycha:

W ramach VI PRASKIEJ DYCHY odbędą się  konkurencje:

 1. Bieg Otwarty VII Praska Dycha (obowiązują wszystkie punkty regulaminu)
 2. Bieg Szybki VII Praska Dycha (prawo startu mają osoby zgłaszające się przez specjalny formularz Szybka Dycha z podaniem rekordu życiowego z atestowanej trasy, uzyskanego w ciągu ostatnich 3 lat, czyli po 26.10.2011 r. Rekord życiowy powinien wynosić poniżej 50 minut). Opłata startowa jest taka sama jak w biegu otwartym. Czasy sumują się do łącznej klasyfikacji wraz z biegiem otwartym. Obowiązują wszystkie punkty niniejszego regulaminu. Osoby biegające poniżej 50 minut mogą pobiec również w biegu otwartym.
 3. Dwa Biegi Młodzieżowe 10 lat i młodsi (roczniki 2004-2008) 400 m oraz 15 lat i młodsi (roczniki 2003-1999) 2500 m
 4. Bieg dla dzieci 5 lat i młodsi (roczniki 2009 i młodsi) – pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów – dystans 60 m (w biegu dzieci zależnie od ilości zgłoszeń może nastąpić podział na serie, o czym organizator poinformuje w dniu biegu przed biegami dzieci)

 

 1. PAKIET STARTOWY 10 km
 1. Pakiet startowy biegacza zawierać będzie m.in. koszulkę techniczną, numer startowy z chipem, baton Ba!m upominki od sponsorów.
 2. Odbiór pakietu startowego możliwy jest osobiście w biurze zawodów w Parku Skaryszewskim w dniu 26.10.2014 r. w godzinach 9:00-11:45 w Biurze Zawodów na miejscu imprezy  lub w dniach 23-24.10.2014 r. w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a.
 3. Pakiet można odebrać również za pomocą upoważnienia zawierającego dane osoby biegnącej oraz osoby upoważnionej, w tym seria i numer dowodu tożsamości. Wymagane jest, aby osoba upoważniająca poinformowała o fakcie odbioru pakietu przez osobę trzecią wysyłając do organizatora odpowiednią informację (biuro@runninconsulting.pl)

 

 1. PROGRAM MINUTOWY
 1. 9:00 otwarcie biura zawodów
 2. 10:00 bieg dzieci (spotykamy się pod sceną)
 3. 10:15 bieg do 10 lat (spotykamy się pod sceną)
 4. 10:25 bieg do 15 lat (spotykamy się pod sceną)
 5. 11:00 Start biegu Szybka Dycha (spotykamy się pod sceną)
 6. 12:00 Start biegu otwartego V Praska Dycha (spotykamy się pod sceną)
 7. 13:30 dekoracja Uczestników (scena)
 8. 14:00 zakończenie imprezy

 

 1. UCZESTNICTWO
 1. Każdy uczestnik VII Praskiej Dychy ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. W biegu głównym prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 26.10.2014 roku ukończą 13 lat (tj. urodzone przed 26.10.2001) i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
 3. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 26.10.2014 r. w godzinach 9:00-11:45 w Biurze Zawodów na miejscu imprezy  lub w dniach 23-24.10.2014 r. w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników 650 osób na bieg otwarty i 350 osób na Szybką Dychę.
 5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani.
 6. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
 7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o posiadaniu badań lekarskich pozwalających na udziału w biegu – które znajdować się będzie w Biurze Zawodów i na stronie internetowej biegu.
 8. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo posiadanie Oświadczenia Opiekuna – pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów i na stronie internetowej biegu.
 9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 11. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 12. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, klubu i kategorii wiekowej Uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo-rekreacyjnej „VII Praska Dycha” organizowanym przez Running Consulting Mariusz Giżyński ul. Pirenejska 7/88, 01-493 Warszawa, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i jego wynikach.
 13. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w zakresie biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji biegu. Każdy Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, iż został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Wyraża też zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej „VII Praska Dycha” przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące  w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych imprezach o produktach i kampaniach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Osoba uczestnicząca w imprezie VII Praska Dycha ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu 26.10.2014 r. w godzinach 9:00-11:45 w Biurze Zawodów na miejscu imprezy lub w dniach 23-24.10.2014 r. w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a.

 

 1.  ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.praskadycha.pl od 1.10.2014 r.
 2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie.
 3. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
 4. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, znajduje się na stronie www.sts-timing.pl
 5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 24.10.2014 roku o godzinie 14.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VII Praskiej Dychy, w dniu 26.10.2014 r. w godzinach 9:00-11:45 w Biurze Zawodów na miejscu imprezy  lub w dniach 23-24.10.2014 r. w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a.
 6. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 650 zgłoszeń do biegu głównego na 10 km i po osiągnięciu 350 zgłoszeń do Szybkiej Dychy.
 7. Uczestnicy Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych zgłaszają się do biegów poprzez formularz umieszczony na stronie http://sts-timing.pl/praskadycha/dzieci/index.php lub w dniu biegu od godziny 8:30 do 10:00.
 8. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w dniu 26.10.2014 r. w godzinach 9:00-11:45 w Biurze Zawodów na miejscu imprezy  lub w dniach 23-24.10.2014 r. w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a.

 

IX OPŁATY

 1. Każdy uczestnik VII Praskiej Dychy pamięci ponosi koszty opłaty rejestracyjnej. Do dnia 23.10.2014 r. (koniec zapisów Online), opłata rejestracyjna wynosi 50 zł
 2. Tradycyjny przelew można wykonać na kontoRunning Consulting Mariusz Giżyński
  ul.Pirenejska 7/88
  01-493 Warszawa14 1050 1025 1000 0090 6389 7020

  Z dopiskiem VII Praska Dycha Imię i Nazwisko Biegacza

  14 1050 1025 1000 0090 6389 7020

  Z dopiskiem VII Praska Dycha Imię i Nazwisko Biegacza

 3. Osoby, które chcą zgłosić swój udział w biegu po 24.10.2014 r. po godzinie 14.00, mogą dokonać rejestracji w dniach 23-24.10.2014 r. w godzinach 15.00-20.00 i w dniu 25.10.2014 r. w godzinach 10.00-17.00 w Biurze Zawodów usytuowanym w sklepie FORPRO w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 4a, zaś 26.10.2014 r w Biurze Zawodów na miejscu imprezy, w godzinach 9:00-11.45. W ostatnim przypadku opłata rejestracyjna wynosi 70 zł.
 4. Biegi Młodzieżowe i Dzieci startują bezpłatnie.
 5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 

 1.   KLASYFIKACJE

Podczas biegów „VII Praska Dycha łącznie z „Szybką Dychą” prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe:

Mężczyźni

Kobiety

<29 lat

<29 lat

30-39 lat

30-39 lat

40-49 lat

40-49 lat

50-59 lat

50-59

60 +

60 +

 1. Klasyfikacja drużynowa. Drużyna składa się z minimum 5 osób, w tym koniecznie, przynajmniej dwie kobiety. Do klasyfikacji liczy się 5 najlepszych wyników z drużyny na zasadzie: maksymalnie 3 wyniki mężczyzn i minimum 2 wyniki kobiet. Wynik drużyny zlicza się sumując 5 najlepszych czasów uzyskanych przez członków każdej z drużyn w klasyfikacji generalnej.
 2. Dodatkowo przeprowadzona zostanie klasyfikacja najliczniejszej drużyny.
 3. Prowadzona jest też dodatkowa klasyfikacja 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 Zawodnik Praskiej Dychy. Klasyfikacja prowadzona jest łącznie, na podstawie czasów netto uzyskanych w Biegu Otwartym i w Szybkiej Dysze.
 4. Miejsca 1-50 ustalane są, zgodnie z przepisami PZLA, na podstawie czasów brutto – od sygnału startera do przecięcia linii mety. Pozostałe miejsca są ustalane na podstawie czasów netto – od przecięcia linii startu do przecięcia linii mety.

 

 1.  NAGRODY
 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg VII Praska Dycha oraz Szybka Dycha otrzymują na mecie pamiątkowe medale, ciepły posiłek regeneracyjny i napój.
 2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegów na 10 km otrzymują puchary oraz nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów (600zł, 400 zł, 300 zł.) oraz nagrody rzeczowe dla miejsc IV-VI.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych biegów na 10 km otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej biegów na 10 km otrzymują puchary.
 5. Zdobywcy miejsca I w klasyfikacji najliczniejszych drużyn biegów na 10 km otrzymają pamiątkowy puchar – jak zawsze okazałych rozmiarów.
 6. Nagrody rzeczowe i statuetki w kategoriach wiekowych i biegu głównym nie dublują się. Można być jednak nagrodzonym indywidualnie i drużynowo.
 7. W biegach młodzieżowych wyróżnieni zostaną zawodnicy zajmujący miejsca I-VI w kategoriach wiekowych oraz w podziale na dziewczęta i chłopców. Dostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów. W biegu dziecięcy każdy Uczestnik otrzyma upominek na mecie.
 8. Za uzyskanie rekordu Praskiej Dychy ufundowane zostaną bony towarowe na zakup butów startowych marki Nike Zoom Streak 5 (Kobiety – Katarzyna Kowalska 34:52, Mężczyźni – Damian Witkowski 30:23).
 9. Biegacze, którzy zajmą miejsce 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 otrzymają drobne upominki ufundowane przez sponsorów.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność Zawodnika na dekoracji (od godziny 13:30 przy Scenie).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 2. Opłata rejestracyjna jest opłatą za prawo startu w biegu.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie VII Praskiej Dychy.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy.
 6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. UWAGA. Każdy uczestnik liczy okrążenia pokonanej trasy samodzielnie (należy liczyć do 4).
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy

Bądź pierwszy.

Skomentuj


 

Dzieje się

WYNIKI 2015

  Na stronie STS_TIMING (kliknij, by zobaczyć) znajdują się już wyniki z dzisiejszych zawodów. Mamy nadzieję, że udało się poprawić jak najwięcej...

 
Dzień biegu

Dzień biegu

W niedzielę 15.11 rusza kolejna, tym razem kameralna, edycja Praskiej Dychy. W tym roku bieg jest częścią programu treningowego Nike+ Run Club. Uczestnicy mogą...